O13 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • สำนักปลัดเทศบาล

แผนการปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๒

ดาวน์โหลด

แผนการปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ดาวน์โหลด

  •   กองคลัง

คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕                    

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน งานทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

ดาวน์โหลด

  •   กองการศึกษา

  •   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                             

ดาวน์โหลด

  •   กองช่าง

ติดต่อเรา