O16 – รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปี 2564

ดาวน์โหลด

รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปี 2562

ดาวน์โหลด

รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปี 2561

ดาวน์โหลด

รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการ (ผู้บริหาร)

รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการ (ผู้บริหาร) ประจำปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา