มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเภท บริหารท้องถิ่น

ประเภท วิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป   (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                       3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)         

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)            3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                             3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)     

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                    3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                   3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                            3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)      

3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                   3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                            3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                              3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)       

3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                             3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                     3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)       

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                      3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)       

3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                    3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)           

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                        3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)          

3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                               3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)           

3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                     3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                               3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)            

3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)                      3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                          3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                          3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)         

3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                    3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)          

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)     

ติดต่อเรา